Digitalization and Inclusive Education
Digitalization and Inclusive Education
DE, EN, IT, BS, MK
Samostalni
Digitalization and Inclusive Education

Digitalization and Inclusive Education

University College of Teacher Education Styria

DigIn-Team

O kursu

Trajanje 5 units
Cjelina 5 hours/unit
Licenca CC BY-SA 4.0
Učesnici 379
Dostupnost Neograničeno
Datum početka 31. mart 2023.
Cijena € 0.00

Opći podaci o kursu

#LetsDigIn #Erasmusplus #inclusiveeducation


Ovaj masovni otvoreni online kurs (MOOK) realizira se u okviru projekta Erasmus + DigIn, kojim koordiniraju stručnjaci iz oblasti digitalizacije i inkluzije. Kurs je namijenjen nastavnicima/ama osnovnog i srednjeg obrazovanja, asistentima u nastavi, roditeljima/starateljima i svim drugim osobama zainteresovanim za inkluzivno obrazovanje u digitalnom dobu.

S obzirom na to da digitalizacija i inkluzivno obrazovanje nude i mogućnosti i izazove za različite obrazovne sisteme – osoblje, metode nastave i razvoj škole – ovaj MOOK ima za cilj da pokrene procese promjena u svakodnevnom životu u školama.

Kroz pet modula, kurs pruža uvid u različite teme, uključujući dizajn univerzalnog učenja i pristupačnost, upotrebljivost i asistivne tehnologije. Navodi i primjere iz nastave kako koristiti digitalne alate u učionici, ističe kako organizirati mogućnosti za kooperativno učenje i daje ideje za digitalno inkluzivni razvoj nastave.

Ovaj MOOK ima za cilj jačanje vještina nastavnika i svih drugih koji su zainteresovani za oblast digitalnog inkluzivnog obrazovanja. Želimo ih pripremiti za podučavanje učenika s teškoćama u razvoju/invaliditetom u digitalnom dobu.

Zašto koristimo izraz „učenici sa invaliditetom“? Slijedimo definiciju iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom: „Osobe s invaliditetom uključuju one koji imaju dugotrajna fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja u interakciji s različitim preprekama mogu ometati njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima.”Sadržaj

Sadržaj kursa

Ovaj MOOK ima za cilj jačanje kompetencija u oblasti digitalnog inkluzivnog obrazovanja  nastavnika, kao i svih zainteresovanih, kako bi se učenicima s invaliditetom omogućilo učešće u obrazovanju zasnovanom na medijima. Sadržaj se oslanja na Evropski okvir kompetencija Evropske unije za edukatore/nastavnike (DigiCompEdu), posebno u oblasti petog nivoa postignuća digitalnih kompetencija, Osnaživanje učenika. Ovo područje se fokusira na tri različita aspekta profesionalnih aktivnosti nastavnika:

Pristupačnost i inkluziju: Osiguranje pristupačnosti svim učenicima, uključujući i učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kada je riječ o izvorima, materijalima i aktivnostima koje koriste u učenju. Briga o (digitalnim) očekivanjima učenika, njihovim sposobnostima, mogućim zabludama i načinima na koji koriste digitalne tehnologije te pravodobna reakcija na moguće probleme. Briga o ograničenjima s kojima se učenici susreću koristeći digitalne tehnologije i pravodobna reakcija na navedena ograničenja, bila ona fizička, kognitivna ili uvjetovana kontekstom u kojem se učenici nalaze  

Diferencijacija i personalizacija: Primjena digitalnih tehnologija kako bi se zadovoljile različite potrebe učenika omogućavanjem učenicima ostvarenje napretka na različitim razinama i različitom brzinom, slijedeći individualne putanje i ciljeve učenja.  

Aktivno uključivanje učenika: Primjena digitalnih tehnologija s ciljem poticanja aktivnog i kreativnog angažmana učenika na određenu temu. Primjena digitalnih tehnologija uz pedagoške strategije koje potiču transverzalne vještine učenika, dublje razmišljanje i kreativno izražavanje. Uvođenje novih okruženja, iz stvarnog svijeta, u nastavu i uključivanje učenika pomoću njih u praktične aktivnosti, znanstvena istraživanja, rješavanje složenih problema i neke druge aktivnosti u kojima učenici aktivno sudjeluju u nekoj složenoj temi.

Ovi aspekti pružaju orijentaciju za inkluzivnu nastavu u pogledu kompetencija potrebnih za didaktički razumnu upotrebu digitalnih medija u skladu s individualnim zahtjevima učenja.

Kurs je podijeljen na sljedeće module:

• Modul 1:  Univerzalni dizajn za učenje
• Modul 2: Pristupačnost i upotrebljivost
• Modul 3: Asistivne tehnologije
• Modul 4: Digitalna tehnologija za inkluzivno obrazovanje
• Modul 5: Socijalna dimenzija učenja (u online okruženju)

Svaki od modula je podijeljen u tri potkategorije.

Ciljevi kursa

Nakon završetka ovog MOOK-a, učesnici:

  • Razmatraju kontekstualna, fizička ili kognitivna ograničenja u korištenju medija.
  • Razumiju važnost ravnopravnog pristupa odgovarajućim digitalnim tehnologijama i resursima.
  • Mogu koristiti digitalne tehnologije i strategije (npr. pomoćne tehnologije) dizajnirane za učenike sa invaliditetom.
  • Mogu razmotriti i odgovoriti na potencijalne probleme pristupačnosti prilikom odabira, modifikacije ili kreiranja digitalnih resursa.
  • Razumiju principe dizajna za povećanje pristupačnosti resursima i digitalnim okruženjima koja se koriste u nastavi i mogu ih uspješno implementirati i primijeniti.
  • Mogu kontinuirano pratiti i reflektirati o prikladnosti primijenjenih mjera za poboljšanje pristupačnosti u nastavi i prilagođavanje strategija u skladu s tim.
  • Znaju kako koristiti digitalne tehnologije za vizualizaciju i objašnjenje novih koncepata na motivirajući i privlačan način.
  • Znaju koristiti digitalne tehnologije kako bi omogućili učenicima da se aktivno bave predmetom, npr. koristeći različita čula. Na taj način stavljaju aktivnu upotrebu digitalnih tehnologija učenika u centar nastavnog procesa.
  • Mogu odabrati odgovarajuće digitalne tehnologije za podsticanje aktivnog učenja u datom kontekstu učenja (npr. kooperativno učenje).
  • Mogu reflektirati o tome koliko su prikladne različite digitalne tehnologije koje se koriste u povećanju aktivnog učenja učenika i prema tome prilagoditi strategije i izbore.

Predznanje

Ne postoje preduslovi za pohađanje kursa. Što se tiče tehničkih zahtjeva, trebali biste biti u mogućnosti da efikasno koristite najčešće internet aplikacije. Svi video zapisi su titlovani, a osim toga dostupna su i čitanja na svim jezicima zemalja uključenih u projekat kako bi se obezbijedio prijevod, opis ili tekstovi u cilju pristupačnosti.

Način provođenja kursa

Ovisno o individualnom tempu učenja i raspoloživom vremenu, kurs se može završiti brže. Nakon proučavanja svake jedinice (kurs, bibliografija, video zapisi), ispunite kviz. Da biste prošli kviz, potrebno je osvojiti najmanje 75% od ukupnog broja bodova. Kviz može rješavati najviše pet puta.

Certifikat

Za aktivno sudjelovanje na kursu, dobit ćete automatski certifikat koji uključuje vaše korisničko ime, naziv kursa kao i završene lekcije. Želimo naglasiti da ovaj certifikat samo potvrđuje da je korisnik tačno odgovorio na najmanje 75% pitanja na obaveznom testu.

Licenca

Ovo djelo je licencirano pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kada koristite materijale, navedite komponente koje se spominju uz materijal: naslov, autor i licenca CC BY SA 4.0 sa vezom na https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de i da li ste izmijenili materijal

Posjetite i web stranicu našeg projekta: Digitalizacija i inkluzivno obrazovanje (digin-education.at)

Na društvenim mrežama

Voditelj kursa

DigIn-Team
DigIn-Team


HS-Prof.in  Edvina Bešić, PhD (DigIn Project Head; University College Professor of Inclusive Education and Inclusive Didactis, PH Steiermark; leadership team member at the Research Center for Inclusive Education - FZIB)

Prof.in Silvana Aureli, BEd (Institute for Digital Media Education, PH Steiermark)

Prof.in Mag.a Barbara Levc (Head of the Competence Center "Inklusiv Studieren", PH Steiermark)

Prof.in Silvia Kopp-Sixt, MA (Institute for Early Childhood and Primary School Education, PH Steiermark; extended leadership team member at the Research Center for Inclusive Education - FZIB)

Daniela Ender, MSc (Scientific Assistant at PPH Augustinum; staff member at the Research Center for Inclusive Education - FZIB)

Prof. David Wohlhart BEd (Retired Professor at PPH Augustinum; staff member at the Research Center for Inclusive Education - FZIB)

Prof.in Dr.in Martina Kalcher (Department of Educational Sciences with a focus on Inclusion, PPH Augustinum; leadership team member at the Research Center fo Inclusive Education - FZIB)


Translation and adaptions for the relevant country context: 

Italy:
Heidrun Demo, PhD (Associate Professor for Inclusive Education, UNIBZ)
Rosa Bellacicco, PhD (Researcher at the Competence Centre of School Inclusion, UNIBZ)
Anna Frizzarin, PhD (Scientific Assistant at the Competence Centre of School Inclusiont, UNIBZ)

Bosnia and Herzegovina:
Anka Izetbegović (President of the Association DUGA)
Alma Kudra, MA (Project worker at the Association DUGA)

North Macedonia:
Rozita Petrinska Labudovikj, MSc (President of the Association Zdruzhenie za unapreduvanje na obrazovanieto, kulturata i sportot OBRAZOVANIE ZA SITE Skopje)
Milica Timchevska, MA (Teacher at OOU “Hristijan Karposh”)


Login & Enrol Trenutno: 379 Učesnici

Besplatno za sve € 0.00

Partneri

Zdruzhenie za unapreduvanje na obrazovanieto, kulturata i sportot
OBRAZOVANIE ZA SITE Skopje
Non-governmental organisation/association
E10020059
Bul. Kocho Racin 14/6-2, 1000 Skopje, North Macedonia
represented by Rozita Petrinska Labudovikj

OOU "Hristijan Karposh"
School/Institute/Educational centre – General education (primary level)
E10173730
Radoje Dimik bb, 1300 Kumanovo, North Macedonia
represented by Miroljub Paunovikj; Milica Timchevska

Association DUGA
Non-governmental organisation/association
E10262778
Petra Tiješića 10, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
represented by Anka Izetbegović, Alma Kudra

LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO
Higher education institution (tertiary level)
E10208740
Piazza Università, 1, 39100 Bolzano, Italy
94060760215
represented by Paolo Lugli, Heidrun Demo, Rosa Bellacicco, Anna Frizzarin, Dario Ianes


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

University College of Teacher Education Styria

University College of Teacher Education Styria

Graz

6742 Učesnici
8 Kursevi
Prosječna ocjena
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri

Ocjena

Digitalization and Inclusive Education

5 zvjezd.
8
4 zvjezd.
1
3 zvjezd.
1
2 zvjezd.
0
1 zvjezd.
0