Användarvillkor


Användaren av iMooX-plattformen samtycker till att följa och följa följande användningsvillkor.

Omfattning och ansvar

Dessa användarvillkor gäller för undervisnings- och läroplattformen iMooX som tillhandahålls av Tekniska universitetet i Graz (TU Graz), den relaterade tekniska infrastrukturen och allt innehåll, material och alla tjänster däri (kallas tillsammans ”iMooX-plattformen”, ”plattformen” eller ”systemet”). Dessa användarvillkor gäller oavsett från vilken plats man får åtkomst till plattformen. De uppfyller gällande rättsliga krav. Dessa användarvillkor stöder ansvarsfull användning av systemet och dess innehåll. De bidrar till att skydda personliga rättigheter. TU Graz ansvarar för systemet och dess tekniska support.

Syfte

Syftet med iMooX är att sprida undervisnings- och läroinnehåll. Varje person som ansvarar för kursen är fri att bidra med sitt undervisningsinnehåll digitalt. Till exempel kan läromedel göras tillgängliga i olika format, diskussionsforum kan organiseras och andra individuellt framtagna läromedel kan erbjudas. Användare som har lämplig åtkomstbehörighet kan använda detta innehåll enbart för undervisnings- och läroändamål. Innehållet på iMooX har tagits fram med omsorg för att säkerställa att det är korrekt och att tekniken ligger i yttersta framkant.

Definitioner av begrepp

Användare är alla användarprofiler som är registrerade på undervisnings- och läroplattformen iMooX.

Kurser eller MOOC är enskilda områden på undervisnings- och läroplattformen iMooX. En MOOC (Massive Open Online Course) är en speciell typ av onlinekurs som kombinerar traditionella former av kunskap som videoklipp, läsmaterial och problemlösning med forumdiskussioner mellan lärare och studenter och kunskapstester som gör det möjligt för deltagarna att följa sin utvecklingskurva. MOOC-kurser är optimala för att förmedla kunskap till ett stort antal människor var som helst och när som helst. Det finns inga begränsningar på antalet deltagare.

De ansvariga för kursen är lärare eller deras utbildningsinstitutioner. De övervakar respektive kurs och är ansvariga för innehållet och att kursen överensstämmer med rättsliga krav. Namnen på de ansvariga för kursen (lärarna och utbildningsinstitutionerna) finns i varje kurs.

Certifierade kursskapare är personer som skapar kurser på iMooX-plattformen på uppdrag av de ansvariga för kursen (lärare eller utbildningsinstitution). De skapar kursområden, lägger in innehåll, kursmaterial och aktiviteter och hjälper de kursansvariga med administration och användning av kursen.

Kursdeltagare är elever som registrerar sig för och deltar i en kurs. De kan bidra med innehåll (t.ex. foruminlägg) och delta i aktiviteter (t.ex. kunskapstester) inom ramen för vad som anges av den som ansvarar för kursen. När kursdeltagarna har slutfört kursen med godkänt resultat får de ett intyg.

Kursläsare är användare som har åtkomst till en kurs eller MOOC oavsett tidsbegränsningar. Dessa användare har samma rättigheter som kursdeltagare.

Leverantörer är inte användare, utan enheter som tillhandahåller innehåll, material, och/eller tjänster till iMooX-platformen.

Registrering

iMooX-plattformen är tillgänglig kostnadsfritt. TU Graz förbehåller sig rätten att ge vissa personer begränsad åtkomst. Användare är skyldiga att behandla sin åtkomstinformation konfidentiellt och därigenom förhindra obehörig åtkomst från tredje part. Det är användarens ansvar att fullfölja registreringsprocedurerna och skydda sekretessen i samband med dessa. Om användaren misstänker att hans eller hennes konto används av tredje part (eller parter) måste han eller hon omedelbart rapportera detta.

Avslutande av användarkonto

TU Graz förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta användarkonton om dessa användarvillkor överträds. TU Graz har varken skyldighet att meddela användaren varför kontot har avslutas eller att informera användaren om att kontot har avslutats.

Ansvarsfriskrivning och garanti

TU Graz och dess leverantörer kan inte hållas ansvariga för innehållet som användarna skapar. Användaren har fullständigt ansvar för det innehåll som han eller hon sprider. Han eller hon förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och i synnerhet, dock inte endast, att inte sprida innehåll eller på något sätt göra innehåll tillgängligt som strider mot konstitutionen, är brottsligt, omoraliskt, pornografiskt eller våldsförhärligande. Dessutom får inte innehåll spridas som skadar mediets, fysiska personers eller till och med organisationens rykte. Användaren är också ansvarig för alla data, texter, information, namn, grafik, bilder, ljud och videofiler samt för hyperlänkar som sprids genom systemet. Det är förbjudet att via systemet sprida spel eller programvara som inte är direkt till undervisningsändamål. TU Graz förbehåller sig rätten att när som helst radera någon eller alla aktiviteter (bidrag eller registrerat innehåll) utan att uppge ett (eller flera) skäl och att vidta rättsliga åtgärder mot användare om de bryter mot riktlinjerna som nämns ovan. TU Graz kan ålägga de kursansvariga att ta bort innehåll i kursmaterialet som förefaller bryta mot dessa riktlinjer utan att uppge skäl. TU Graz och dess leverantörer tar inget juridiskt ansvar för påstådda skador som uppstår genom användning av systemet och tar inte heller ansvar för dess innehåll. Vidare tar TU Graz och dess leverantörer inget ansvar för förlust av data; inga rättsliga anspråk kan göras mot TU Graz eller dess leverantörer i händelse av en sådan förlust. TU Graz eller dess leverantörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot användare för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, straffande skadestånd eller följdskadestånd som uppkommer till följd av användarens användning av iMooX-plattformen, oavsett om TU Graz eller dess leverantörer informeras, eller inte informeras om, möjligheten till sådana skadestånd. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag i den tillämpliga jurisdiktionen. TU Graz eller dess leverantörers samlade ansvar som uppstår till följd av eller relaterat till dessa användarvillkor ska under inga omständigheter överstiga 100 euro. TU Graz förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller inaktivera iMooX-plattformen utan att uppge skäl. TU Graz och dess leverantörer tar inget ansvar för skador som påstås ha orsakats av användarens bidrag eller innehåll; inga rättsliga anspråk kan göras mot TU Graz eller dess leverantörer vid sådana härledda skador. Detta gäller även åtalskostnader.

Användaren samtycker till att hans/hennes användning av iMooX-plattformen sker på egen risk. iMooX-plattformen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”så tillgänglig den är”. I den utsträckning lagen tillåter frånsäger sig TU Graz och dess leverantörer alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i samband med iMooX-plattformen och användarens användning av denna. Användaren samtycker till att ersätta och hålla TU Graz och dess leverantörer skadeslösa i den utsträckning som lagen tillåter från och mot alla anspråk, skadestånd, skyldigheter, förluster, underskott, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men utan att begränsas till advokatkostnader) som uppstår genom: (i) hans/hennes användning av och åtkomst till iMooX-plattformen; (ii) hans/hennes överträdelse av dessa användarvillkor; (iii) hans/hennes överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive men utan att begränsas till upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller integritetsrätt; (iv) hans/hennes överträdelse av tillämpliga lagar. Denna ersättningsskyldighet ska fortsätta att gälla även efter det att dessa användningsvillkor och/eller användarens användning av iMooX-plattformen har löpt ut eller avslutats.

Upphovsrätt

De kursansvariga ska säkerställa att spridning av innehåll inte leder till upphovsrättsintrång som är straffbara enligt § 91 i den österrikiska upphovsrättslagen (Urheberrechtsgesetz). Användarna är förbjudna att avsiktligen söka på, kopiera, manipulera eller på annat sätt använda privat information eller information som är andras immateriella egendom utan att ha fått uttryckligt tillstånd från den eller de berörda personerna. Det anges uttryckligen att de kursansvariga endast får sprida undervisnings- och studieinnehåll via systemet om sådan spridning inte bryter mot upphovsrättslagen/-lagarna. Alla rättigheter till iMooX-plattformen, inklusive dess innehåll och sidor, är förbehållna respektive ägare.

De ansvariga för kursen är skyldiga att publicera allt innehåll som de väljer att ladda upp på iMooX-plattformen under en öppen licens i den bemärkelse som avser öppen utbildningsresurs. Av denna anledning måste licensen väljas när kursen skapas. I gengäld är användare skyldiga att följa de grundläggande villkoren i denna licens.

Reklam och kommersiell användning

iMooX-plattformen är avsedd för personlig användning i enlighet med omfattningen för användarvillkoren och får inte användas i kommersiella syften. Spridning av reklam eller annat liknande material är inte tillåten.

Ändring av användarvillkoren

TU Graz förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor. Dessa ändringar kommer att markeras tydligt i texten. Användaren är skyldig att regelbundet läsa användarvillkoren och vara medveten om dessa.

Jurisdiktion för tillämplig lag

Plats för jurisdiktion är Graz; österrikisk lag gäller.

Denna svenskspråkiga version (som i sin tur bygger på den engelska översättningen av den tyskspråkiga originalversionen) av användarvillkoren för iMooX-plattformen är avsedd som en vägledning till innehållet i den tyskspråkiga originalversionen. Även om all vederbörlig omsorg har ägnats åt översättningen, är den inte en auktoriserad juridisk översättning och det är möjligt att den inte återger originalet exakt i varje detalj. Läsare uppmärksammas på att endast den tyska versionen är bindande, enligt österrikisk lag.