Warunki korzystania


Użytkownik platformy iMooX zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

Zakres zastosowania i odpowiedzialność

Niniejsze Warunki Korzystania dotyczą platformy edukacyjnej iMooX udostępnione przez Uniwersytet Technologiczny w Grazu (zwany dalej „TU Graz”) oraz powiązanej infrastruktury technicznej, a także dostępnych na niej wszystkich treści, materiałów i usług (łącznie zwanymi dalej „Platformą iMooX”, „Platformą” lub „Systemem”). Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie w każdym miejscu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy. Spełniają one aktualnie obowiązujące wymogi prawne. Niniejsze Warunki Korzystania są pomocne przy odpowiedzialnym korzystaniu z Systemu i jego treści. Przyczyniają się one do ochrony praw osobistych. TU Graz jest odpowiedzialny za System i zapewnienie mu wsparcia technicznego.

Cel

Celem platformy iMooX jest rozpowszechnianie treści edukacyjnych. Każda osoba odpowiedzialna za kurs może udostępniać swoje treści kształcenia w formie cyfrowej. Na przykład może udostępniać materiały dydaktyczne w różnych formatach, organizować fora dyskusyjne i przedstawiać inne, indywidualnie opracowane materiały dydaktyczne. Użytkownicy, którzy posiadają prawo dostępu do Portalu, mogą korzystać z tych treści wyłącznie w celu zdobywania wiedzy. Treści zawarte na Platformie iMooX zostały stworzone przy zachowaniu staranności, aby zapewnić ich dokładność i najnowocześniejszy poziom technologiczny.

Definicja pojęć

Użytkownicy to wszystkie profile użytkowników zarejestrowane na platformie edukacyjnej iMooX.

Szkolenia lub kursy MOOC to indywidualne obszary na platformie edukacyjnej iMooX. MOOC (masowy otwarty kurs internetowy) jest specjalną formą kursu internetowego, który łączy tradycyjne formy przekazywania wiedzy, takie jak filmy, materiały do czytania oraz rozwiązywanie problemów, z dyskusjami na forum pomiędzy nauczycielami i studentami oraz testami, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie procesu zdobywania wiedzy. Kursy MOOC stanowią optymalny sposób przekazywania wiedzy dużej liczbie osób w dowolnym miejscu i czasie. Liczba uczestników kursu jest nieograniczona.

Osoby odpowiedzialne za kursy to nauczyciele lub instytucje edukacyjne. Nadzorują one dany kurs i są odpowiedzialne za jego treść i zgodność z przepisami prawa. Nazwy osób odpowiedzialnych za kurs (nazwiska/imiona nauczycieli i nazwy instytucji edukacyjnych) są podane w każdym kursie.

Certyfikowani kreatorzy kursów to osoby, które tworzą kursy na platformie iMooX w imieniu osoby odpowiedzialnej za kurs (nauczyciela lub instytucji edukacyjnej). Tworzą one obszary kursu, wprowadzają treści, materiały do kursu i czynności oraz wspierają osoby odpowiedzialne za kurs przy administracji i korzystaniu z kursu.

Uczestnicy kursu to osoby, które zapiszą się na kurs. Mogą one wprowadzać treści (np. wpisy na forum) i wykonywać czynności (np. rozwiązywać testy) na warunkach określonych przez osobę odpowiedzialną za kurs. Po pomyślnym zakończeniu kursu uczestnicy kursu otrzymują certyfikat.

Obserwatorzy kursu to uczestnicy, którzy mają dostęp do szkolenia lub kursu MOOC bez ograniczeń czasowych. Ich prawa są analogiczne jak prawa uczestników kursu.

Usługodawcy nie są użytkownikami, lecz podmiotami, które dostarczają treści, materiały lub/i świadczą usługi na platformie iMooX.

Rejestracja

Platforma iMooX jest ogólnie dostępna. TU Graz zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do niej niektórym osobom. Użytkownicy mają obowiązek postępowania ze swoimi danymi dostępu w sposób poufny, aby zapobiec dostępowi przez osoby nieupoważnione. Użytkownik odpowiada za dokonanie rejestracji i zachowanie poufności. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego konto jest używane przez inną osobę, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym.

Wypowiedzenie

TU Graz zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zamknięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania. TU Graz nie jest zobowiązany do poinformowaniu użytkownika o powodzie zamknięcia jego konta ani o zamknięciu konta.

Zastrzeżenie odpowiedzialności i gwarancja

TU Graz ani jego Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za treści stworzone przez użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, zgadza się nie rozpowszechniać ani udostępniać w żaden sposób treści, które są niezgodne z konstytucją, mają charakter przestępczy, niemoralny, pornograficzny lub gloryfikują przemoc. Ponadto niedopuszczalne jest rozpowszechnianie treści, które naruszają reputację medium, osób fizycznych lub organizacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane, teksty, informacje, nazwy, elementy graficzne, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz hiperłącza rozpowszechniane za pomocą Systemu. Zabrania się rozpowszechniania za pomocą Systemu gier lub programów, które nie są bezpośrednio powiązane z kształceniem. TU Graz zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej aktywności (wpisów lub wczytanych treści) w dowolnym momencie bez podawania powodu i w przypadku naruszenia powyższych wytycznych przez użytkownika do podjęcia kroków prawnych wobec niego. Osoby odpowiedzialne za kursy są zobowiązane do usunięcia z materiałów szkoleniowych treści naruszających powyższe wytyczne bez podawania powodu. TU Graz i jego Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z System ani za zawarte w nim treści. Ponadto TU Graz i jego Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych i wykluczają ewentualne roszczenia prawne z tego tytułu. W żadnym wypadku TU Graz oraz jego Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników za szkody bezpośrednie, pośrednie, losowe, specjalne, następcze lub odszkodowania karne, wynikające z użytkowania platformy iMooX przez użytkownika, niezależnie od tego czy TU Graz i jego Usługodawcy zostali poinformowaniu o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w jak najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność TU Graz i jego Usługodawców na podstawie niniejszych Warunków Korzystania nie może przekraczać kwoty 100 (słownie: sto) euro. TU Graz zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub dezaktywowania platformy iMooX w dowolnym momencie bez podawania powodu. TU Graz i jego Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane przez wpisy lub treści wprowadzane przez Użytkowników i wykluczają ewentualne roszczenia prawne z tytułu takich szkód. Powyższe dotyczy również kosztów postępowania sądowego.

Użytkownik zgadza się z tym, że korzystanie z platformy iMooX odbywa się na jego wyłączone ryzyko. Platforma iMooX jest udostępniana „w stanie, w jakim jest” i „w miarę dostępności”. TU Graz i jego Usługodawcy wykluczają w najszerszym zakresie dopuszczanym przez prawo gwarancje wyraźne lub domniemane, a zwłaszcza domniemaną gwarancję przydatności do użytkowania, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich przez platformę iMooX i jej użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia TU Graz i jego Usługodawców w najszerszym zakresie dopuszczanym przez prawo przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, kosztami lub długami i wydatkami (w szczególności kosztami adwokackimi), które powstały wskutek: (i) jego dostępu do platformy iMooX; (ii) naruszenia przez niego niniejszych Warunków Korzystania; (iii) naruszenia przez niego praw osób trzecich, a zwłaszcza prawa autorskiego, innego prawa własności intelektualnej lub prawa ochrony danych osobowych; (iv) naruszenia przez niego obowiązującego prawa. Powyższe zobowiązanie do zwolnienia z odpowiedzialności obowiązuje także po utracie ważności przez niniejsze Warunki Korzystania lub ich wycofaniu lub/i po zakończeniu korzystania z platformy iMooX przez użytkownika.

Prawa autorskie

Osoby odpowiedzialne za kursy muszą zapewnić, że rozpowszechnianie treści nie stanowi naruszenia prawa autorskiego, które zgodnie z §91 austriackiej ustawy o ochronie praw autorskich jest karalne. Użytkownikom nie wolno celowo szukać, kopiować, manipulować lub wykorzystywać w inny sposób prywatnych informacji lub informacji stanowiących własność intelektualną innych osób bez uzyskania ich wyraźniej zgody. Wyraźnie zaznaczamy, że tylko osobom odpowiedzialnym za kursy wolno przesyłać materiały edukacyjne do System, o ile nie narusza to prawa autorskiego. Wszystkie prawa do platformy iMooX, w tym zawarte na niej treści i strony, należą do ich odpowiednich właścicieli.

Osoby odpowiedzialne za kursy zobowiązują się do udostępniania wszystkich treści przesyłanych na platformę iMooX na podstawie otwartej licencji jako ogólnie dostępnych treści edukacyjnych. Dlatego przy tworzeniu kursu należy wybrać odpowiednią licencję. W zamian użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych warunków tej licencji.

Reklama i wykorzystanie komercyjne

Platforma iMooX jest przeznaczona do użytku osobiste zgodnie z Warunkami Korzystania i nie wolno jej wykorzystywać w celach komercyjnych. Publikacja reklam i podobnych materiałów jest zabroniona.

Zmiana Warunków Korzystania

TU Graz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania. Wprowadzone zmiany będą wyraźnie zaznaczone w tekście. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego wywoływania i czytania Warunków Korzystania.

Obowiązujące prawo

Sądem właściwym miejscowo jest stosowny sąd w Grazu. Obowiązuje austriackie prawo.

Polska wersja językowa Warunków Korzystania z Platformy iMooX stanowi jedynie odpowiednik oryginalnej wersji sporządzonej w języku niemieckim. Pomimo zachowania najwyższej staranności podczas tłumaczenia niniejszy dokument nie jest tłumaczeniem przysięgłym i może nie odzwierciedlać oryginału pod każdym względem. Informujemy, że obowiązuje tylko niemiecka wersja językowa i austriackie prawo.