Condicions d’ús


L'usuari de la plataforma iMooX es compromet a seguir i complir les següents Condicions d'ús.

Àmbit d’aplicació i responsabilitat

Aquestes Condicions d’ús s’aplicaran a la plataforma d’ensenyament i aprenentatge iMooX que ofereix la Universitat Tecnològica de Graz, a la corresponent infraestructura tècnica i a tots els seus continguts, materials i serveis (col·lectivament, la “plataforma iMooX”, la “plataforma”, o el “sistema”). S’aplicaran aquestes Condicions d’ús independentment del lloc des del qual s’accedeixi a la plataforma. Respectaran les disposicions legals actuals. Aquestes Condicions d’ús afavoriran l’ús responsable del sistema i dels seus continguts. Contribuiran a la protecció dels drets personals. La Universitat Tecnològica de Graz és la responsable del sistema i del servei d’assistència tècnica.

Objectiu

L’objectiu d’iMooX és afavorir la divulgació del contingut d’ensenyament i aprenentatge. Els responsables de cada curs són lliures de contribuir digitalment al seu contingut d’ensenyament. Per exemple, el material didàctic podrà tenir diversos formats, es podran organitzar fòrums de debat, i es podran oferir altres materials didàctics creats individualment. Els usuaris que comptin amb la corresponent autorització d’accés podran fer servir aquests continguts amb fins exclusivament educatius o d’aprenentatge. El contingut iMooX ha estat acuradament desenvolupat per tal de garantir el seu rigor i el caràcter avantguardista de la tecnologia.

Definicions dels termes

Usuaris són tots els perfils d’usuari enregistrats en la plataforma d’ensenyament i aprenentatge iMooX.

Cursos o Cursos MOOC són les àrees individuals de la plataforma d’ensenyament i aprenentatge iMooX. Un MOOC (Curs en línia obert i massiu) és una modalitat especial de curs en línia que combina formes tradicionals de coneixement com, per exemple, vídeos, material de lectura i resolució de problemes amb fòrums de debat entre professors i alumnes i tests que permeten als participants controlar la seva adquisició de coneixements. Els MOOC són ideals per transmetre coneixements a una gran quantitat de persones en qualsevol lloc, en qualsevol moment. No hi ha cap límit pel que fa al nombre de participants.

Els responsables del curs són els professors o els seus centres educatius. Supervisen el seu curs i són els responsables del contingut i de la conformitat legal del curs. En cada curs s’inclouen els noms dels responsables del curs (professors i centres educatius).

Creadors de cursos titulats són les persones que creen cursos a la plataforma iMooX per compte dels responsables del curs (professors o centre educatiu). Creen les àrees del curs, introdueixen contingut, material didàctic i activitats i presten ajuda als responsables del curs pel que fa a l’administració i l’ús del curs.

Participants del curs són els alumnes que es matriculen i participen en un curs. Poden introduir contingut (p. ex., entrades del fòrum) i participar en activitats (p. ex., tests) d’acord amb les especificacions del responsable del curs. Un cop finalitzat amb èxit el curs, els participants del curs rebran un diploma.

Alumnes espectadors del curs són els usuaris que tenen accés a un curs o a un MOOC, independentment de les restriccions de temps. Els drets corresponen als d’un participant del curs.

Proveïdors no són usuaris, sinó entitats que proporcionen contingut, materials o serveis a la plataforma iMooX

Inscripció

La plataforma iMooX és d’accés lliure. La Universitat Tecnològica de Graz es reserva el dret de restringir l’accés a determinades persones. Els usuaris estan obligats a tractar les seves dades d’accés com a confidencials per tal d’impedir l’accés no autoritzat per part de terceres persones. És responsabilitat de l’usuari completar els procediments d’inscripció i protegir la seva confidencialitat. En cas que l’usuari sospiti que el seu compte és utilitzat per un tercer (o tercers), cal que ho comuniquin immediatament.

Rescissió

La Universitat Tecnològica de Graz es reserva el dret de rescindir immediatament els comptes d’usuari en cas d’infracció d’aquestes Condicions d’ús. La Universitat Tecnològica de Graz no està obligada a notificar a l’usuari el motiu de la rescissió ni a informar a l’usuari de la rescissió.

Avís legal i Garantia

La Universitat Tecnològica de Graz i els seus Proveïdors no seran considerats responsables del contingut creat pels usuaris. Els usuaris són els únics responsables del contingut que divulguen. Els usuaris accepten respectar totes les lleis aplicables i, en particular, però no en sentit exhaustiu, accepta no divulgar ni lliurar contingut que sigui inconstitucional, delictiu, immoral, pornogràfic, o que enalteixi la violència. Així mateix, no s’hauria de divulgar contingut que sigui perjudicial per a la reputació del mitjà, de les persones físiques o, fins i tot, de l’organització. Els usuaris són també responsables de totes les dades, texts, informacions, noms, gràfics, fotografies, arxius d’àudio o de vídeo, així com hiperenllaços, difosos amb l’ús del sistema. Queda prohibit difondre jocs o programaris que no estiguin directament relacionats amb la finalitat didàctica a través del sistema. La Universitat Tecnològica de Graz es reserva el dret de suprimir en qualsevol moment totes o algunes de les activitats (col·laboracions o contingut registrat) sense necessitat d’indicar el motiu (o motius), així com d’emprendre accions legals contra els usuaris que hagin violat les directrius abans esmentades. Quant als materials del curs, la Universitat Tecnològica de Graz pot obligar als responsables del curs a retirar el contingut que sembla infringir aquestes directrius sense indicar-ne els motius. La Universitat Tecnològica de Graz i els seus Proveïdors no accepten cap responsabilitat legal pels danys reclamats que puguin resultar de l’ús del sistema, ni tampoc accepten cap responsabilitat pels seus continguts. A més a més, la Universitat Tecnològica de Graz i els seus Proveïdors no accepten cap responsabilitat per la pèrdua de dades; no es podrà emprendre cap acció legal contra la Universitat Tecnològica de Graz ni els seus Proveïdors en cas que es perdin. En cap cas, la Universitat Tecnològica de Graz o els seus Proveïdors seran responsables davant els usuaris de qualsevol dany directe, indirecte, incidental, especial, punitius o consegüents que resultin de l’ús per part de l’usuari de la plataforma iMooX, independentment de què la Universitat Tecnològica de Graz o els seus Proveïdors tinguin o no coneixement d’aquests danys. L’anterior limitació de responsabilitat s’aplicarà en la mesura màxima permesa per la llei en la jurisdicció aplicable. En cap cas, la responsabilitat col·lectiva de la Universitat Tecnològica de Graz o els seus Proveïdors que resulti o estigui relacionada amb aquestes Condicions d'ús serà superior a 100 euros. La Universitat Tecnològica de Graz es reserva el dret de modificar o desactivar la plataforma iMooX en qualsevol moment sense necessitat d’indicar-ne els motius. La Universitat Tecnològica de Graz i els seus Proveïdors no accepten cap responsabilitat pels danys reclamats que puguin resultar de les col·laboracions o continguts dels usuaris; no es podrà emprendre cap acció legal contra la Universitat Tecnològica de Graz ni els seus Proveïdors en cas d’aquests danys inferits. Això també s’aplicarà a les costes processals.

Els usuaris assumeixen la seva responsabilitat exclusiva pel que fa al seu ús de la plataforma iMooX. La plataforma iMoox és oferida “tal qual” i “segons disponibilitat”. En la mesura màxima permesa per la llei, la Universitat Tecnològica de Graz i els seus Proveïdors renuncien a totes les garanties, explícites o implícites, així com, entre altres, les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a determinada finalitat o no vulneració, amb relació a la plataforma iMooX i al seu ús per part dels usuaris. Els usuaris accepten indemnitzar i mantenir indemne a la Universitat Tecnològica de Graz i als seus Proveïdors, en la mesura màxima permesa per la llei, de i contra qualsevol reclamació dany, obligació, pèrdua, responsabilitat, cost o deute i despesa (inclosos, entre altres, els honoraris de l’advocat) que resultin: (I) del seu ús i accés a la plataforma iMooX; (ii) del seu incompliment d’aquestes Condicions d’ús; (iii) del seu incompliment dels drets d’un tercer, entre d’altres, els drets d’autor, altres drets de la propietat intel·lectual o el dret a la privacitat; (iv) de la seva violació de qualsevol llei aplicable. Aquesta obligació d’indemnització sobreviurà a la terminació o rescissió d’aquestes Condicions d’ús o de l’ús de la plataforma iMooX per part dels usuaris.

Drets d’autor

Els responsables del curs hauran d’assegurar-se que la divulgació del contingut no resulti en les infraccions dels drets d’autor considerades punibles segons el §91 de la Llei de Propietat Intel·lectual austríaca (Urheberrechtsgesetz). Queda prohibit que els usuaris cerquin, copiïn, manipulin o facin servir intencionadament qualsevol informació personal o informació que sigui propietat intel·lectual de tercers sense haver rebut el permís explícit de les persones interessades. Es fa constar expressament que els responsables del curs només podran divulgar contingut d’ensenyament i aprenentatge a través del sistema, sempre que aquesta divulgació no violi les lleis de propietat intel·lectual. Els corresponents titulars dels drets de la plataforma iMoox, inclosos els seus continguts i pàgines, es reserven tots els drets.

Els responsables del curs estan obligats a publicar els continguts que decideixin carregar a la plataforma iMooX segons una llicència de lliure accés en el sentit establert per als recursos educatius oberts. Per tant, haurà de seleccionar-se la llicència en el moment de crear el curs. Per la seva banda, els usuaris estan obligats a respectar les condicions bàsiques d’aquesta llicència.

Publicitat i Ús comercial

La plataforma iMooX està destinada a l’ús personal d’acord amb l’àmbit de les Condicions d’ús i no podrà utilitzar-se per fins comercials. No està permesa la difusió de publicitat o d’altres materials semblants.

Canvis en les Condicions d’ús

La Universitat Tecnològica de Graz es reserva el dret de canviar les seves Condicions d’ús. Aquests canvis s’indicaran clarament en el text. Els usuaris estan obligats a consultar periòdicament les Condicions d’ús i estar-ne assabentats.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La jurisdicció competent correspon a Graz i s’aplicarà la llei austríaca.

Aquesta versió en anglès de les Condicions d’ús de la plataforma iMooX és una mera guia del contingut de la versió original en alemany. Tot i que s’ha posat la màxima atenció i cura en la traducció, no és una traducció jurídica certificada i podria no representar amb exactitud tots els detalls del text original. S’adverteix als lectors que, segons la llei austríaca, l’única versió vinculant és la versió en alemany.