Uvjeti korištenja


Korisnik iMooX platforme slaže se da će slijediti i pridržavati se sljedećih uslova korištenja.

Opseg i odgovornost

Ovi Uvjeti korištenja odnose se na iMooX platformu za nastavu i učenje Tehničkog sveučilišta u Grazu (TU Graz), s njom povezanu tehničku infrastrukturu, kao i sve sadržaje, materijale i usluge na njoj (u daljnjem tekstu skupno: platforma iMooX, platforma ili sustav). Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se neovisno o mjestu s kojega se pristupa platformi. Oni su u skladu s važećim zakonskim zahtjevima. Ovim se Uvjetima korištenja podržava odgovorna uporaba sustava i njegova sadržaja. Njima se doprinosi zaštiti osobnih prava. TU Graz snosi odgovornost za sustav i njegovu tehničku podršku.

Svrha

Svrha platforme iMooX je podržati širenje nastavnog sadržaja i sadržaja za učenje. Svaka osoba odgovorna za pojedini tečaj slobodno digitalnim putem doprinosi svom nastavnom sadržaju. Na primjer, nastavni materijali mogu se staviti na raspolaganje u raznim formatima, mogu se organizirati forumi za rasprave te se mogu nuditi i drugi pojedinačno izrađeni nastavni materijali. Korisnici koji imaju odgovarajuće ovlaštenje za pristup mogu te sadržaje upotrebljavati isključivo u svrhe nastave i učenja. Sadržaj platforme iMooX izrađen je pažljivo kako bi se osigurala njezina točnost i najsuvremenija tehnologija.

Definicije

Korisnici su svi korisnički profili registrirani na iMooX platformu za nastavu i učenje.

Tečajevi ili MOOC-ovi su pojedinačna područja na iMooX platformi za nastavu i učenje. MOOC (Massive Open Online Course) je poseban oblik internetskog tečaja u kojem se kombiniraju tradicionalni oblici prijenosa znanja, poput video snimaka, materijala za čitanje i rješavanje problema s forumima za raspravu, na kojima predavači i polaznici mogu međusobno komunicirati te kvizovima koji polaznicima omogućuju provjeru stečenog znanja. MOOC-om se na optimalan način prenosi znanje velikom broju ljudi neovisno o mjestu i vremenu. Nema ograničenja u pogledu broja sudionika.

Odgovorne osobe za tečaj su nastavnici ili njihove obrazovne ustanove. Oni nadziru pojedini tečaj i odgovorni su za sadržaj tečaja i njegovu usklađenost s propisima. Imena odgovornih osoba za tečaj (nastavnika i obrazovnih ustanova) nalaze se unutar svakog tečaja.

Certificirani kreatori tečajeva su osobe koje kreiraju tečajeve na platformi iMooX u ime odgovornih osoba za tečaj (nastavnika ili obrazovnih ustanova). Oni kreiraju područja tečaja, unose sadržaj, materijale i aktivnosti tečaja i podržavaju odgovorne osobe za tečaj u administraciji i uporabi tečaja.

Sudionici u tečaju su polaznici koji se registriraju za tečaj i sudjeluju u njemu. Oni mogu unositi sadržaj (npr. na forumima) i sudjelovati u aktivnostima (npr. kvizovima) unutar specifikacija odgovorne osobe za tečaj. Po uspješnom završetku tečaja sudionici dobivaju svjedodžbu.

Promatrači tečaja su korisnici koji imaju pristup tečaju ili MOOC-u neovisno o vremenskim ograničenjima. Njihova prava odgovaraju pravima sudionika u tečaju.

Organizatori nisu korisnici, nego subjekti koji pružaju sadržaj, materijale i/ili usluge platformi iMooX

Registracija

Platformi iMooX može se pristupati besplatno. TU Graz pridržava pravo ograničavanja pristupa određenim osobama. Korisnici su obvezni čuvati svoje pristupne podatke u povjerljivosti i time spriječiti neovlašteni pristup trećih strana. Ispunjavanje postupaka registracije i zaštita njihove povjerljivosti odgovornost je korisnika. Ako korisnik sumnja da njegov račun upotrebljava treća osoba (ili više njih), dužan je to odmah prijaviti.

Ukidanje korisničkog računa

TU Graz pridržava pravo bez odgode ukinuti korisnički račun u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja. TU Graz nema obvezu obavijestiti korisnika o razlogu ukidanja korisničkog računa niti ga obavijestiti o samom ukidanju računa.

Odricanje od odgovornosti i jamstvo

TU Graz i organizatori ne mogu se smatrati odgovornima za sadržaj koji kreiraju korisnici. Korisnik je potpuno odgovoran za sadržaj koji objavljuje. Korisnik je suglasan pridržavati se svih mjerodavnih propisa, a posebice - ali ne isključivo - pristaje da neće objavljivati ni stavljati na raspolaganje ni na koji način sadržaj protuustavne, kaznene, nemoralne ili pornografske , naravi ili sadržaj kojim se veliča nasilje. Nadalje, ne smije se objavljivati sadržaj koji je štetan za reputaciju medija, pojedinaca ili organizacije. Korisnik je odgovoran i za sve podatke, tekstove, informacije, imena, grafički sadržaj, fotografije, zvučne i video zapise, kao i hiperveze koje se objavljuju uporabom sustava. Zabranjeno je na sustavu objavljivati igre ili softver koji nisu izravno vezani uz nastavne svrhe. TU Graz pridržava pravo brisanja svih aktivnosti (doprinosa ili registriranog sadržaja) u svakom trenutku bez obrazloženja te poduzeti pravne radnje protiv korisnika za koje se utvrdi da krše gore navedene smjernice. U pogledu materijala za tečajeve, TU Graz može bez obrazloženja obvezati odgovorne osobe za tečaj na uklanjanje sadržaja za koji se čini da se njime krše ove smjernice. TU Graz i organizatori ne prihvaćaju nikakvu zakonsku odgovornost za naknadu štete nastale uporabom sustava niti prihvaća odgovornost za njegov sadržaj. Nadalje, TU Graz i organizatori ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka i u slučaju takvog gubitka ne može se iznijeti nikakav zahtjev protiv ustanove TU Graz ni organizatora. Ni u kojem slučaju TU Graz ni organizatori nisu odgovorni prema korisnicima za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, kaznenu ili posljedičnu štetu nastalu korisnikovim korištenjem platforme iMooX, bez obzira jesu li TU Graz ili organizatori upućeni u mogućnost nastanka te štete. Gornje ograničenje odgovornosti primjenjuje se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj propisima odgovarajuće države. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost TU Graz ni organizatora iz ovih Uvjeta korištenja ili vezana uz njih neće biti veća od 100 eura. TU Graz pridržava pravo izmjene ili deaktivacije platforme iMooX u svakom trenutku bez obrazloženja. TU Graz i organizatori ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za štetu za koju se tvrdi da je nastala korisničkim doprinosima ili sadržajem; protiv ustanove TU Graz ni organizatora ne može se iznijeti nikakav zahtjev u slučaju takve štete. Navedeno vrijedi i za troškove sudskog progona.

Korisnik je suglasan da se platformom iMooX koristi isključivo na vlastiti rizik. Platforma iMooX daje se na korištenje „u viđenom stanju“ odnosno „u dostupnom stanju“. U najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri TU Graz i organizatori odriču se svih jamstava, izričitih ili implicitnih, uključujući, bez ograničavanja, jamstva utrživosti, primjerenosti za određenu svrhu ili jamstva da se platformom iMooX i njezinim korištenjem od strane korisnika ne krše ničija prava. Korisnik je suglasan obeštetiti i zaštititi TU Graz i organizatore u najvećoj mjeri dopuštenoj propisima od svih potraživanja, šteta, obveza, gubitaka, odgovornosti, troškova ili dugovanja, kao i izdataka (uključujući, bez ograničavanja; odvjetničke naknade) nastalih iz: (i) korisnikove uporabe platforme iMooX i pristupa njoj; (ii) korisnikova kršenja ovih Uvjeta korištenja; (iii) korisnikova kršenja prava treće strane, uključujući, bez ograničavanja, autorska prava, druga prava intelektualnog vlasništva ili prava na zaštitu osobnih podataka; (iv) korisnikova kršenja bilo kojeg važećeg propisa. Ova obveza obeštećenja nadživljava istek ili raskid ovih Uvjeta korištenja i/ili korištenja platforme iMooX od strane korisnika.

Autorska prava

Odgovorne osobe za tečaj moraju osigurati da objavljivanje sadržaja ne dovede do kršenja autorskih prava kažnjivih u skladu s člankom 91. austrijskog Zakona o autorskim pravima (Urheberrechtsgesetz). Korisnicima je zabranjeno namjerno tražiti privatne informacije ili informacije koje su predmet intelektualnog vlasništva drugih, kao i kopirati ih, rukovati njima ili na drugi način se njima koristiti, osim uz izričito dopuštenje predmetne osobe. Ovime se izričito navodi da je samo odgovornim osobama za tečaj dopušteno objavljivanje nastavnog sadržaja i sadržaja za učenje na sustavu, pod uvjetom da se time ne krše propisi o autorskim pravima. Sva prava na platformu iMooX, uključujući njezin sadržaj i stranice, pridržavaju njihovi vlasnici.

Odgovorne osobe za tečaj obvezne su dati svaki sadržaj koji odluče učitati na platformu iMooX pod otvorenom licencom u smislu otvorenog obrazovnog resursa. Iz tog se razloga pri kreiranju tečaja mora izabrati licenca. Korisnici su zauzvrat obvezni pridržavati se temeljnih uvjeta te licence.

Oglašavanje i komercijalna uporaba

Platforma iMooX namijenjena je za osobnu uporabu u skladu s opsegom Uvjeta korištenja i ne smije se upotrebljavati za komercijalne svrhe. Nije dopušteno objavljivanje oglasnih ili sličnih materijala.

Izmjene Uvjeta korištenja

TU Graz pridržava pravo izmjene svojih Uvjeta korištenja. Te izmjene bit će jasno naznačene u tekstu. Korisnik je obvezan redovito provjeravati Uvjete korištenja i biti upoznat s njima.

Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

Nadležni sudovi su sudovi u Grazu, a primjenjuje se austrijsko pravo.

Ova verzija Uvjeta korištenja platforme iMooX prevedena s engleskog jezika namijenjena je kao vodič kroz sadržaj izvorne verzije na njemačkom jeziku. Iako je u prijevodu primijenjena dužna pažnja, ovo nije ovjereni prijevod i ne može precizno odražavati izvornik u svim detaljima. Čitatelje se upozorava da je u skladu s austrijskim pravom obvezujuća isključivo verzija na njemačkom jeziku.